Newsletter:

Odoberajte aktuálne novinky:Neviem prečítať text

info linka 0910 966 423
Reklama
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Pri registrácii do e-shopu, alebo pri prihlásení sa do odberu noviniek, mi poskytujete svoje osobné údaje. Za ich ochranu a zabezpečenie zodpovedá vedúca e-shopu sperkyalexandra.sk (ďalej len e-shop), Alexandra Vrábelová (ďalej len vedúca). V tomto texte sa dozviete účel, spôsob spracovania osobných údajov a nakladania s nimi, ochranou, zabezpečením a právami, ktoré máte v súvislosti so Zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov.

Vymedzenie pojmov

Správca/Prevádzkovateľ

Firma Amneris, s.r.o., so sídlom Na križovatkách 35C, 82104 Bratislava

IČO: 51 965 143, DIČ: 2120856573

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 132032/B, deň zápisu: 13.10.2018

Amneris, s. r. o., konkrétne konateľka a vedúca e-shopu, Alexandra Vrábelová, prevádzkuje webovú stránku www.sperkyalexandra.sk. Vaše osobné údaje spracováva ako správca, t.j. určuje, ako budú osobné údaje spracovávané, a za akým účelom, a taktiež na akú dlhú dobu.

Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľom je osoba, ktorá v mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje v dojednanom rozsahu a podmienok s prevádzkovateľom na základe písomnej zmluvy.

Sprostredkovateľom je vedúca e-shopu, Alexandra Vrábelová, ktorá je prevádzkovateľom poverená správou a riadením webovej stránky www.sperkyalexandra.sk a vykonáva nasledujúce:

-  komunikuje so zákazníkmi telefonicky a emailom
-  vybavuje objednávky (objednáva, pripravuje a balí tovar)
-  vystavuje faktúry
-  zasiela tovar prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.

Dotknutá osoba

Je to osoba, ktorej údaje sa spracúvajú. Nakoľko princípom zákonu o ochrane osobných údajov je skutočnosť, aby bola poskytovaná rovnaká ochrana osobných údajov vo všetkých členských štátoch ako aj zvýšenie dôvery týchto osôb v právny rámec zabezpečujúci ich základné ľudské práva ako je právo na súkromie.

Táto osoba má právo na informácie podľa zákona o tom kto, ako dlho, na aký účel spracúva osobné údaje, ich rozsah a podobne, pričom tieto informácie sú na webe dostupné bez nutnosti dotknutej osoby sa na ne dopytovať.

Ďalším právo je právo na prístup k osobným údajom, na základe žiadosti môže fyzická osoba dopytovať prevádzkovateľa za akým účelom akú kategóriu, dobe uchovávania poskytnutých osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný tieto údaje poskytnúť vo forme v akej uviedla v žiadosti (mailom, poštou), ak však pôjde o opakované žiadosti danej osoby, môže prevádzkovateľ účtovať si od tejto osoby primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu osobných údajov môže dotknutá osoba uplatniť na doplnenie alebo úpravu spracúvaných nesprávnych osobných údajov, pričom prevádzkovateľ je povinný tieto údaje opraviť.

Právo na výmaz osobných údajov spočíva v bezodkladnom vymazaní osobných údajov po doručení žiadosti alebo v prípade ak tieto údaje už nie sú potrebné pre účel, na ktorý boli získané, po odvolaní súhlasu dotknutej osoby alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov sa uplatňuje v čase keď sa zistí, že osobné údaje nie sú správne a ešte nie sú ani opravené, ak spracovanie údajov je nezákonné a osoba namieta ich spracovanie ale nežiada ich vymazanie ale iba blokovanie. V podstate v danom období sa s osobnými údajmi nepracuje (vynímajúc však ich opravu), avšak v prípade ak sa stav odstráni, je povinnosťou prevádzkovateľa pred ukončením obmedzenia (a teda ich opätovného začatia spracúvania) túto skutočnosť vopred oznámiť dotknutej osobe.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade ak sú osobné údaje spracúvané nad rámec účelu, za ktorým boli získané.

Kontaktné údaje

Ak potrebujete získať ďalšie informácie, môžete kontaktovať vedúcu na tel. čísle 0949 828 609 alebo na e-mail: info@sperkyalexandra.sk.

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti požadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a že: budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, dodania tovaru, zákonnej povinnosti, či udeleného súhlasu; ďalej že plníme podľa článku 13. GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov; a že vám umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • dodanie tovaru, poskytovanie služieb, plnenie zmluvy, vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, adresu bydliska, ktoré potrebujem k plneniu zmluvy
  • vedenie účtovníctva. Ak ste našim zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) sú potrebné, aby sme vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
  • marketing - zasielanie newsletterov. Vaše osobné údaje (e-mail) využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných zdieľaní. Ak ste mojím zákazníkom, konám tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu neurčeného počtu rokov od poslednej registrácie. Pokiaľ nie ste  zákazníkom e-shopu, zasielam vám newslettere len na základe vášho súhlasu, po dobu neurčeného počtu rokov od udelenia. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.
  • pokročilý marketing na základe súhlasu. Len na základe vášho súhlasuje možné zasielať vám  zaujímavé ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku (Facebook pixel), a to po dobu neurčeného počtu rokov od udelenia súhlasu. Ten je, samozrejme, možné, kedykoľvek odvolať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

Cookies

Pri prechádzaní web stránok sa zaznamenáva vaša IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok je braný ako oprávnený záujem správcu, pretože vďaka tomu je možné ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies na cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
Moje webové stránky sa dajú prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Sú prijaté všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Technické zabezpečenie

Údaje sa nachádzajú v administrátorskom rozhraní, kde má prístup iba vedúca e-shopu, Alexandra Vrábelová, a administrótor e-shopu, firma Mediahelp. s.r.o.

K osobným údajom sa pristupuje iba cez 1 počítač, ktorý je zabezpečený heslom, ktoré pozná iba vedúca. Ďalšie heslo sa nachádza pri vstupe do administrácie e-shopu. Počítač je ešte zabezpečený v uzamykateľnej miestnosti s bezpečnostnými dverami. Miestnosť sa nachádua v objekte, do ktorého  je možný prśitup iba z garáže cez magnetický čip alebo cez hlavný vchod, ktorý je taktiež zabezpečený čipom.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom má prístup iba vedúca e-shopu, a konateľka firmy Amneris, s.r.o., Alexandra Vrábelová a taktiež účtovníčka Ing. Stanislava Poláková.
Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a dokáýu dáta spoľahlivo ochrániť.
Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem: Mediahelp, SmartEmailing, Facebook a Google.
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ešte ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na vlastnú firmu.

Poskytovanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte vedúcu prostredníctvom e-mailu: info@sperkyalexandra.sk.
Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať na vyššie uvedený email, a my vám v lehote 30 kalendárnych dní preukážeme, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
Pokiaľ sa u vás niečo zmení, alebo považujete vaše osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že realizujeme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelu spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných zdieľaní.)

Právo na prenositeľnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v čitateľnej podobe. Pre túto situáciu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systémov všetkých jednotlivých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.
V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte podozrenie, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, pokiaľ budete o tomto podozrení informovať najprv vedúcu, aby sme mohli riešiť danú situáciu a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie sa zo zasielania newsletterov a obchodných zdieľaní

E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktami a službami vám zasielam, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.
Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete kedykoľvek ukončit odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maile. Automatizovaná služba (Smartemailing) okamžite zabezpečí, že sa ďalšie maily na vašu adresu už nepošlú.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

K 1.1.2019 Amneris, s. r. o.